NOVAS DO CONCELLO
 
PERFIL DO CONTRATANTE
ADXUDICACIÓNPor acordo da Xunta de Goberno Local, de data 25 de marzo de 2015 foi adxudicado o contrato menor  de obras consistentes no  Acondicionamento da Praza  pública de Doade, incluida dentro das actuación de urbanización das áreas de rehabilitación integral, publicándose a súa formalización aos efectos do artigo 8.1ª) da Lei 19/2013, de 9 de decembro , de transparencia , acceso a información pública e bon goberno.
 
1. Entidade adxudicadora:
             a) Organismo: Xunta de Goberno Local
             b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría .
             c) Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodesober.com
2. Obxecto do contrato:
             a) Tipo: Contrato menor de obras
             b) Descrición:Obras de urbanización 
             d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45233222-1
 
 
3. Tramitación e procedemento:
             a) Tramitación: Adxudicación directa como contrato menor
4. Valor estimado do contrato:  21 .534,82 euros  e   correpondendo ó IVE a cantidade de  4.522,31 euros, o que supón un total de 26.057,14 euros 
5. Formalización do contrato:
             a) Data de adxudicación: 25 de marzo de 2015
             b) Contratista: GILBERTO VIDAL FERNÁNDEZ
 
 
En Sober, a  25 de marzo de 2015
 
                                                O ALCALDE
 
 
 
                                         Asdo.: Luis Fernández Guitián

 
 
Historia do Concello
1·Historia
2·Patrimonio
3·Medio Natural
4·Lendas
5·Situación
Concello de Sober
1·Alcaldía
2·Corporación Municipal
3·Normativa Municipal
4·Secretaría
5·Contacto
Servizos do Concello
1·Enlaces
2·Axenda
3·Télefonos
4·Transporte Público
As Nosas Parroquias
 
Oficina de Turismo
1·Rutas
2·Aloxamentos
3·Festas
4·Galería Fotográfica
Novas do Concello
 
O Viño e Adegas
1·O Viño
2·Adegas
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
prodesin.com