NOVAS DO CONCELLO
 
PERFIL DO CONTRATANTE
AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO E VILAMAIOR E TELLEI
PUBLICACIÓN NO PERFIL DO CONTRATANTE CONCELLO DE SOBER
Por Decreto de Alcaldía de data de 21 de xuño de 2016 foi adxudicado o contrato de obras consistentes  na “Mellora e ampliación do saneamento actual e construcción dunha depuradora nos lugares de Telleiros e Vilamaior na parroquia de Refoxo” (Convenio Deputación Provincial) publicándose a súa formalización aos efectos do artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
1. Entidade adxudicadora:
      a) Organismo: Resolución de Alcaldía.  
           b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
           c) Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodesober.com
2. Obxecto do contrato:
           a) Tipo: Obras
           b) Descrición: “Mellora e ampliación do saneamento actual e construcción dunha depuradora nos lugares de Telleiros e Vilamaior na parroquia de Refoxo”
           c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232410-9
3. Tramitación e procedemento:
           a) Tramitación ordinaria
           b) Procedemento negociado sen publicidade
4. Valor estimado do contrato:  70.000 euros.
6. Formalización do contrato:
           a) Data de adxudicación: 21 de xuño de 2016
           b) Data de formalización do contrato: 28 de xuño de 2016.
           c) Contratista: Francisco Javier Vázquez Rodríguez.
           d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 70.000 EUROS ( IVE incluído, correspondendo ó IVE a contía de 12.148,76 euros)
           e) Vantaxes da oferta adxudicataria.:
-300 euros en materias e man de obra.
 
En Sober, a 22 de xuño de 2016.
 
 
O Alcalde,
 
 
Asdo.: Luis Fernández Guitián
 
 

 
 
Historia do Concello
1·Historia
2·Patrimonio
3·Medio Natural
4·Lendas
5·Situación
Concello de Sober
1·Alcaldía
2·Corporación Municipal
3·Normativa Municipal
4·Secretaría
5·Contacto
Servizos do Concello
1·Enlaces
2·Axenda
3·Télefonos
4·Transporte Público
As Nosas Parroquias
 
Oficina de Turismo
1·Rutas
2·Aloxamentos
3·Festas
4·Galería Fotográfica
Novas do Concello
 
O Viño e Adegas
1·O Viño
2·Adegas
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
prodesin.com